உத்தியோகத்தர்களுக்கான போதைப்பொருள் தடுப்பு செயலமர்வு

மட்டக்களப்பு மாவட்ட மண்முனை (வடக்கு) பிரதேச செயலர் பிரிவில் இடம்பெற்ற உத்தியோகத்தர்களுக்கான போதைப்பொருள் தடுப்பு செயலமர்வு கடந்த மாதம் இடம்பெற்றது.62 Viewers